Mikä?

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laskettelua, telemarkkia, lumilautailua ja levittää kyseisten lajien harrastamista. Perustettu 2013.

Voit liittyä seuraan maksamalla liittymismaksun 20e ja jäsenmaksun 30e (yht 50e) tilille FI30 5641 0820 0708 80. Viite 1025 ja 
saajahan on Vapaalaskuseura Leviät ry.

Maksun maksettuasi lähetä kuitti maksusta sähköpostiosoitteeseen leviat531(at)gmail.com 
Sähköpostiin lisäksi Nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi jäsenrekisteriä varten.

Jos maksat useamman kuin yhden henkilön kerralla, ilmoita maksun viestikentässä kenet maksoit. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain, liittymismaksu jäseneksi liityttäessä. 

Vapaalaskuseura Leviät Facebook-ryhmä toimii keskustelukanavana. Kotisivuilla tiedotetaan seuran ajankohtaisista asioista.

Sillai. 


Yhdistyksen säännöt 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Vapaalaskuseura Leviät ry 
Ja sen kotipaikka on Kittilä. 

2§ Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laskettelua ja lumilautailua ja levittää laskettelun ja lumilautailun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta lasketteluun ja lumilautailuun. 

Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys: 
-      järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia 
-      antaa tietopuolista opetusta 
-      toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia 
-      hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön 
-      ylläpitää omia internetsivuja 
-      vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, ja terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun 
-      järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen 
-      osallistuu jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä 

3§ Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset ja kannattajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

4§ Jäsenen oikeudet 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

5§ Jäsenen velvollisuudet 

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. 

§6 Jäsenen eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

7§ Jäsenen erottaminen 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

8§ Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihreerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

10§ Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi 1.12.–30.11. 

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle. 

12§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään joulu-maaliskuussa ja syyskokous elo-marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus 
7. valitaan hallitus 8§:n mukaan 
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13§ Päätöksentekojärjestys 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

15§ Kokouskutsutapa 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta 
-      kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 
-      yhdistyksen kotisivuilla 

16§ Sääntöjen muuttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta 

17§ Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.